Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 
 
  กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
  กำหนดการแข่งขัน
  กิจกรรมนันทนาการ
  กิจกรรมอาสาสมัคร
  ที่พักนักกีฬา
  การคมนาคมและแผนที่
  การรักษาความปลอดภัย
และพื้นที่จอดรถ
  ฝ่ายแพทย์และสารต้องห้าม
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 
บริการฝ่ายแพทย์ และพยาบาล
20 มกราคม 2554
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำหรับนักกีฬากรณีเจ็บป่วย
จำเป็นต้องใช้ยาที่อยู่ใน
รายการสารต้องห้าม
 
     
 

บริการฝ่ายแพทย์ และพยาบาล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "จามจุรีเกมส์"

ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "จามจุรีเกมส์" นั้น คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ อนามัย และตรวจสารต้องห้าม ได้จัดบริการการตรวจรักษาพยาบาลในขณะแข่งขัน ดังนี้

 • รอบคัดเลือก (เขตกรุงเทพมหานคร)  วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2553
 1. จัดหน่วยปฐมพยาบาลสนาม และรถพยาบาล ประจำสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลทั้ง 2 สนาม
 2. จัดชุดปฐมพยาบาลสนาม และรถพยาบาล ประจำสนามกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ สำหรับชนิดกีฬาต่างๆ ที่แข่งขันภายในสนามของศูนย์กีฬา (บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ) และสนามใกล้เคียง (วอลเลย์บอลชายหาด, เปตอง)
 3. กรณีที่ต้องมีการรักษาพยาบาลหรือการวินิจฉัยเพิ่มเติม จะทำการส่งต่อไปที่หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งในกรณีนี้ขอให้แต่ละสถาบันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง
 • รอบมหกรรม
 1. บริการตรวจรักษาพยาบาล นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาทุกสถาบัน  ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 มกราคม 2554  เวลา 9.30 – 20.00 น  ที่ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคาร จามจุรี 9 ชั้น 2 นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวขอให้เข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ( โทร. 02-2564214 , 02-2564553-5)
 2. บริการหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล  ประจำสนามแข่งขันกีฬา ในทุกชนิดกีฬาที่จะต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลสนามประจำขณะมีการแข่งขัน  ทั้งในการแข่งขันกีฬาในรอบคัดเลือก และ รอบมหกรรม
 3. บริการคลินิกกายภาพบำบัด ให้กับนักกีฬาทุกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 มกราคม 2554  เวลา 9.30 – 20.00 น  ที่ คลินิกกายภาพบำบัด อาคาร จามจุรี  9
 4. ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ของนักกีฬา บริหารจัดการเกี่ยวกับการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา
 5. โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ (ID Card) ทุกครั้งเมื่อมารับบริการ

กรณีที่ต้องส่งต่อนักกีฬา เพื่อการรักษา ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม จะดำเนินการส่งต่อไปที่ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  หรือ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ  แต่ละสถาบันต้องรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลเอง

 

การควบคุมและพิสูจน์สารต้องห้าม


ขั้นตอนการตรวจสารต้องห้าม

 1. นักกีฬาทุกคนมีโอกาสถูกสุ่มตรวจสารต้องห้ามได้
 2. เจ้าหน้าที่จากฝ่ายควบคุมการใช้สารต้องห้าม จะแนะนำตัวพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นนักกีฬาที่ถูกเลือกตรวจสารต้องห้าม
 3. เมื่อได้รับแจ้งแล้ว นักกีฬาจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้ามตลอดเวลา
 4. นักกีฬาลงนามรับแจ้งในแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่นำมา แล้วนักกีฬาจะถือสำเนาไว้ 1 ฉบับ ต้นฉบับจะถูกส่งมาที่สถานีเก็บตัวอย่าง และนักกีฬาต้องมารายงานตัวทันที ที่สถานีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารต้องห้าม  ยกเว้นบางกรณี เช่น บาดเจ็บ มีรายการแข่งขันต่อ รับเหรียญรางวัล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน   โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการใช้สารต้องห้าม พานักกีฬามาที่สถานีเก็บตัวอย่าง นักกีฬาต้องนำบัตรประจำตัวนักกีฬามาด้วย (นักกีฬาควรมีบัตรประจำตัว พกพาไว้เสมอ
 5. ถ้านักกีฬาอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ให้มีผู้ฝึกสอน แพทย์ประจำทีม หรือเพื่อนร่วมทีมติดตามนักกีฬาร่วมสังเกตการณ์กระบวนการได้ 1 คน ทั้งนี้ผู้ที่มากับนักกีฬาจะต้องอยู่ทีมเดียวกับนักกีฬาและต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 6. การไม่ลงนามรับแจ้งหรือปฏิเสธไม่ยอมรับแจ้ง  การไม่ไปรายงานตัวหรือปฏิเสธไม่ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะ ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกับการถูกตรวจพบสารต้องห้าม
 7. เมื่อมาถึงสถานที่เก็บตัวอย่างนักกีฬาและผู้ติดตามจะต้องคอยอยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อรอเรียก ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่จนกว่านักกีฬาจะพร้อมปัสสาวะ ให้นักกีฬาเลือกภาชนะเก็บปัสสาวะด้วยตนเอง  แล้วจึงเข้าไปในพื้นที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ
 8. ห้ามบันทึกภาพหรือเสียงใดๆ ภายในสถานีตรวจปัสสาวะระหว่างการเก็บตัวอย่าง และห้ามใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ
 9. การเก็บตัวอย่างปัสสาวะจะมีเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ด้วย ปริมาตรที่ต้องการคือ 90 มิลลิลิตร กรณีที่เก็บตัวอย่างไม่ครบตามปริมาณที่กำหนด จะให้นั่งรอจนกว่าจะพร้อมปัสสาวะอีกครั้ง  ในระหว่างรอ นักกีฬาสามารถเลือกหยิบเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ให้ได้ด้วยตนเอง
 10. เมื่อได้ตัวอย่างปัสสาวะครบ 90 มิลลิลิตร ให้นักกีฬาเลือกชุดภาชนะบรรจุด้วยตนเอง พร้อมทั้งตรวจดูหมายเลขบนกล่องภาชนะ ขวดบรรจุ และฝาขวด ต้องเป็นหมายเลขเดียวกัน
 11. การเทปัสสาวะลงในขวดบรรจุ  ให้แบ่งเทลงในขวดที่เลือกมาจำนวน 2 ใบ  ขวด A 60 ml. และขวด B 30 ml. โดยควรเทใส่ขวด B ให้เรียบร้อยก่อนจึงเทใส่ขวด A   ปิดฝาให้แน่นและคว่ำขวดเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมออกมาหรือไม่
 12. เจ้าหน้าที่จะตรวจความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะที่เหลือในภาชนะ ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าไม่ผ่านอาจต้องรอปัสสาวะใหม่อีกครั้ง
 13. เจ้าหน้าที่จะสอบถามนักกีฬาถึงยาที่ใช้ภายใน 7 วันที่ผ่านมา  นักกีฬาควรเตรียมข้อมูลในส่วนนี้ให้พร้อมตลอดเวลา และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขที่กรอกลงในเอกสารต่างๆ  หากถูกต้องให้นักกีฬาและผู้ติดตามลงชื่อในแบบฟอร์ม จึงจะได้รับอนุญาติให้ออกจากสถานีเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามได้ 
 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels