Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์
 
 
  คณะกรรมการจัดงาน
  ที่มาและความสำคัญ
  ชนิดกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน
  สนามการแข่งขัน
  ระเบียบข้อบังคับของ กกมท.
  ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย
  ติดต่อฝ่ายต่างๆ
  สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ด้วยการคลิกที่นี่ [.pdf]

 

สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์”
จำนวน 117 สถาบัน ทั่วประเทศ

1.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4.

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

5.

มหาวิทยาลัยเกริก

6.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

8.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

10.

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

11.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

13.

มหาวิทยาลัยทักษิณ

14.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

17.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

18.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

19.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

21.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

22.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

23.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

24.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

25.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

26.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27.

มหาวิทยาลัยธนบุรี

28.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

30.

มหาวิทยาลัยนครพนม

31.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

32.

มหาวิทยาลัยนเรศวร

33.

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

34.

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

35.

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

36.

มหาวิทยาลัยบูรพา

37.

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

38.

มหาวิทยาลัยพายัพ

39.

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

40.

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

42.

มหาวิทยาลัยมหิดล

43.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

44.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

45.

มหาวิทยาลัยรังสิต

46.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

47.

มหาวิทยาลัยราชธานี

48.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

49.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

50.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

51.

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

52.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

53.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

54.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

55.

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

56.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

57.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

58.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

59.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

60.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

61.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

62.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

63.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

64.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

65.

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

66.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

67.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

68.

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

69.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

70.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

71.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

72.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

73.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

74.

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

75.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

76.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

77.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

78.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

79.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

80.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

81.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

82.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

83.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

84.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

85.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

86.

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

87.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

88.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

89.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

90.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

91.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

92.

มหาวิทยาลัยสยาม

93.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

94.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

95.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

96.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

97.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

98.

มหาวิทยาลัยอีสาน

99.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

100.

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

101.

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

102.

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

103.

วิทยาลัยดุสิตธานี

104.

วิทยาลัยตาปี

105.

วิทยาลัยทองสุข

106.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

107.

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

108.

วิทยาลัยนครราชสีมา

109.

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

110.

วิทยาลัยราชพฤกษ์

111.

วิทยาลัยสันตพล

112.

สถาบันการพลศึกษา

113.

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

114.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

115.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

116.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

117.

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

 

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels