Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์
 
 
  คณะกรรมการจัดงาน
  ที่มาและความสำคัญ
  ชนิดกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน
  สนามการแข่งขัน
  ระเบียบข้อบังคับของ กกมท.
  ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย
  ติดต่อฝ่ายต่างๆ
  สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 
 
 
  • คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการที่ปรึกษา

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการที่ปรึกษา
3. ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ กรรมการที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรรมการที่ปรึกษา
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กรรมการที่ปรึกษา
7. ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
8. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กรรมการที่ปรึกษา
9. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการที่ปรึกษา
10. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการที่ปรึกษา
11. ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กรรมการที่ปรึกษา
12. ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
13. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการที่ปรึกษา
15. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการที่ปรึกษา
16. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    กรรมการที่ปรึกษา
17. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    กรรมการที่ปรึกษา
18. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการที่ปรึกษา
19. ผู้ว่าการการประปานครหลวง กรรมการที่ปรึกษา
20. ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการที่ปรึกษา
21. ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
22. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ปรึกษา
23. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการที่ปรึกษา
24.นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษา
25. นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการที่ปรึกษา
26. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ กรรมการที่ปรึกษา
27. ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา
28. อธิการบดี์ ประธานกรรมการ
29. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฎา แสงสุพรรณ) กรรมการ
30. รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน) กรรมการ
31. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์) กรรมการ
32. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี) กรรมการ
33. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์) กรรมการ
34.รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์) กรรมการ
35.รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ) กรรมการ
36.รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล) กรรมการ
37.ประธานสภาคณาจารย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ)   กรรมการ
38.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
39.คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ
40.คณบดีคณะจิตวิทยา      กรรมการ
41.คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ
42.คณบดีคณะนิติศาสตร์  กรรมการ
43.คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กรรมการ
44.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
45.คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กรรมการ
46.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
47.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ
48.คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
49.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
50.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
51.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
52.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
53.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
54.คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
55.คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
56.คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ
57.คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรรมการ
58.คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กรรมการ
59.คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ กรรมการ
60.คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
61.ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์    กรรมการ
62.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ กรรมการ
63.ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ กรรมการ
64.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน กรรมการ
65.ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง กรรมการ
66.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กรรมการ
67.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ กรรมการ
68.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม กรรมการ
69.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
70.ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ กรรมการ
71.ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา กรรมการ
72.ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
73.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม  กรรมการ
74.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์) กรรมการ
75.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์) กรรมการ
76.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา) กรรมการ
77.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล) กรรมการ
78.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์) กรรมการ
79.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม) กรรมการ
80.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์) กรรมการ
81.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ) กรรมการ
82.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช) กรรมการ
83.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์) กรรมการ
84.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) กรรมการ
85.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์) กรรมการ
86.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค) กรรมการ
87.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน) กรรมการ
88.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์) กรรมการ
89.ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ) กรรมการ
90.ผู้ช่วยอธิการบดี (นายเกรียงศักดิ์ บูรณปัทมะ) กรรมการ
91.ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา) กรรมการ
92.ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา สถาปัตย์พัฒนา) กรรมการ
93.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรรมการ
94.กรรมการผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
95.รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง) กรรมการและเลขานุการ
96.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ  มีสิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
97.ผู้อำนวยการสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
98.ว่าที่ร้อยตรีชนาธิป บุญทอง ผู้ช่วยเลขานุการ
99.นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
100.นายปิยะณัฐ มากเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels