Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์
 
 
  คณะกรรมการจัดงาน
  ที่มาและความสำคัญ
  ชนิดกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน
  สนามการแข่งขัน
  ระเบียบข้อบังคับของ กกมท.
  ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย
  ติดต่อฝ่ายต่างๆ
  สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 
 
   
  • คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
 

1. อธิการบดี

ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน) รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจษฏา แสงสุพรรณ) รองประธานกรรมการ
5. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง)  รองประธานกรรมการ
6. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)  กรรมการ
7. ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ รักษาความปลอดภัย จราจร ที่พัก และศูนย์อาหาร
(รองศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์)
กรรมการ
8. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล)
กรรมการ
9. ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ บัญชี และการเงิน (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ)  กรรมการ
10. ประธานคณะกรรมการฝ่ายหาทุนและสิทธิประโยชน์
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์)
กรรมการ
11. ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และพิธีการ (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) กรรมการ
12. ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์)  กรรมการ
13. ประธานคณะกรรมการฝ่ายระบบขนส่ง (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม) กรรมการ
14. ประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ อนามัย และตรวจสารต้องห้าม (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) กรรมการ
15. ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทิย์)  กรรมการ
16. ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาสาสมัคร และกิจกรรมนันทนาการ (อาจารย์ รศนาภรณ์ วีรวรรณ)    กรรมการ
17. ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด  และการแสดง (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)    กรรมการ
18. ประธานคณะกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)    กรรมการ
19. ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุนนาค) กรรมการ
20. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์  โพธิศิริ) กรรมการ
21. เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ กรรมการ
22. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการกีฬา กรรมการ
23. กรรมการผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
24. อนุสาสกหอพักนิสิตชาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
25. อนุสาสกหอพักนิสิตหญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
26. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (นายนิเวศ  อาสนะนันทน์) กรรมการ
27. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ  มีสิน) กรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธนะ ติงศภัทิย์ กรรมการ
29. ผู้อำนวยการสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ กรรมการ
30. ว่าที่ร้อยตรี ชนาธิป บุญทอง กรรมการ
31. นายปิยะภัทร มานะสถิตพงศ์ กรรมการ
32. นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ กรรมการ
33. นายปิยะณัฐ มากเจริญ กรรมการ
 
 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels