Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์
 
 
  คณะกรรมการจัดงาน
  ที่มาและความสำคัญ
  ชนิดกีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน
  สนามการแข่งขัน
  ระเบียบข้อบังคับของ กกมท.
  ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย
  ติดต่อฝ่ายต่างๆ
  สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 

ที่มาและความสำคัญ


หลักการและเหตุผล

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ ก่อนหน้านั้นมีการแข่งขันในรูปแบบของกีฬาอุดมศึกษาที่สมาคมกีฬาจัดขึ้น มีสมาชิกจำนวน 5 สถาบัน โดยใช้ระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาต่างๆ เป็นหลักจนกระทั่ง พ.ศ. 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2516” ใช้ชื่อย่อว่า ก.ก.ม.ท. (The University Sports Board of Thailand-U.S.B.T.) ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาล ต่อมาได้ขึ้นตรงต่อทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2513 ถึงครั้งที่ 36 พ.ศ. 2552 และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2526 และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2536 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้งในจำนวน 36 ครั้ง จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทอง 8 ครั้ง และครั้งที่ 36 ได้เป็นเจ้าเหรียญทอง ครั้งที่ 9 นับเป็นช่วงระยะเวลายาวนานถึง 10 ปีที่รอคอย ในอดีตจุฬาฯ ได้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน รวมถึงผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา ไปทำงานที่สถาบันต่าง ๆ บริหารจัดการให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของ ก.ก.ม.ท. เข้าเป็นสมาชิกเกือบ 300 สถาบัน และส่งเข้าแข่งขันโดยผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคกีฬาประมาณ 250 สถาบัน (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37) นอกจากจุฬาฯ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาแล้ว นายปิยะ รณรื่น นิสิตเก่าจุฬาฯ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ ยังได้ประพันธ์เพลง “วันกีฬามหาวิทยาลัย” และนายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ ประพันธ์เพลง “กีฬามหาวิทยาลัย” และประพันธ์เพลงให้กับสถาบันต่าง ๆ รวม 13 สถาบัน ทั้งเป็นผู้แทนประเทศไทยประพันธ์เพลงอาเซียนที่สิงค์โปร์ และได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ในความสำเร็จการบริหารจัดการ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็นผู้นำ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเป็นสากล ในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากร บุคคลของชาติทุกระดับ สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นับเป็นโอกาสดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2554 เพราะมีความพร้อมด้านบุคลากร สนามแข่งขันและรองรับการฝึกซ้อม การแพทย์ การคมนาคม สถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา สถานที่ บริการ อาหาร การพักผ่อนสันทนาการโดยรอบมหาวิทยาลัย และบุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นกรรมการกีฬา ระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นกิจกรรมที่ชาวจุฬา ฯ จะแสดงให้เห็นว่า จุฬาฯ คือ เจ้าบ้านที่อบอุ่นของคนดีและคนเก่ง ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ คือ “บ้านนี้มีสุข” หรือ “มหาวิทยาลัยสุขภาพ”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานิสิต บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเกิดความสามัคคี
 2. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยากจะเห็นจุฬาฯ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน และได้รับการยอมรับด้านกีฬาว่าดีที่สุดในประเทศไทย
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ (MOU) ที่จุฬาฯได้ทำไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนการกีฬา ทางวิชาการและบุคลากร
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดการและเทคโนโลยีการกีฬาและสุขภาพ รวมถึงจรรยาบรรณการเป็นผู้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
 5. เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือ สัมพันธภาพ ระหว่างสถาบัน มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา ตามมาตรฐานสากล

กำหนดวันแข่งขันกีฬา

 1. กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2553
 2. กำหนดการแข่งขันรอบมหกรรม ในวันที่ 12-22 มกราคม 2554 ( 11 วัน)
 3. กำหนดพิธีเปิด ในวันที่ 15 มกราคม 2554
 4. กำหนดพิธีปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2554
 5. งานเลี้ยงต้อนรับ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ทุกสถาบัน ในวันที่ 15 มกราคม 2554

สถานที่แข่งขันกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในเขตปริมณฑล (ตามความเหมาะสม)

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิสิต
การมีส่วนร่วมของนิสิตแต่ละคณะ สถาบัน สำนักงานฯ ฯลฯ ในการเตรียมการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมของนิสิตเป็นกรณีพิเศษ เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพแล้ว ดังนี้

 1. การประกวดตราสัญลักษณ์ ของ “จามจุรีเกมส์” พร้อมคำอธิบาย สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
 2. การประกวดตัวนำโชค ของ “จามจุรีเกมส์” พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์และคำอธิบาย สำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
 3. มหาวิทยาลัยประกาศเชิญชวนนิสิตอาสาสมัครร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ตามความสามารถและความสมัครใจในรอบมหกรรมการแข่งขัน และพิธีเปิด/ปิดกีฬามหาวิทยาลัย (ประมาณ 2,000 - 3,000 คน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ทั้งนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
 2. เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ
 3. การพัฒนานิสิต บุคลากร ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
 4. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิตทุกคณะ/สำนักวิชา/สถาบันต่างๆ ฯลฯ ที่มีประสบการณ์และมีหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้านกีฬา จะได้แสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง ภาคภูมิ เกื้อกูล และสามัคคี
^ กลับสู่ด้านบน
คำขวัญ โลโก้ ตัวนำโชค เหรียญรางวัล
 
คำขวัญ
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา (SPORTSMANSHIP IS THE GREATEST VICTORY)
ผลงาน : สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ตราสัญลักษณ์
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกจามจุรีที่เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย โดยนำเอาดอกจามจุรี
ที่แปลงมาจากแฉกรัศมีของพระเกี้ยว สัญลักษณ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาเรียงตัวเป็น
แนวตั้ง ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ ให้ดูเป็นรูปทรงพระเกี้ยวบนฐาน ตั้งตระหง่านอย่างมั่นคง โดย
ตัดทอนให้สามารถอ่านเป็นเลข 38 และเป็นรูปดอกจามจุรี ที่จะไล่ลำดับสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำ
มหาวิทยาลัย ตามลำดับเพื่อให้เกิดมิติ โดยตราสัญลักษณ์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พร้อมจะต้อนรับนักกีฬาทุกสถาบันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 38  ซึ่งรัศมีทั้งสามส่วน สะท้อนให้เห็นถึง การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
น้ำใจนักกีฬา ที่พร้อมจะแสดงศักดาความเป็นนักกีฬาของทุกสถาบัน  บนฐานสู่ชัยชนะอย่างมั่นคง
ผลงาน : นายปิติ  ประวิชไพบูลย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
   

ตัวนำโชค
“กระรอก น้องน้ำใจ และ น้องไมตรี  เป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นในจุฬาฯ ได้ไม่ยาก ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก  ความฉลาดเฉลียว  อีกทั้งยังมีลักษณะของความคล่องแคล่วปราดเปรียวซึ่งทำให้สามารถสื่อได้ถึง การพัฒนาและเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะของความเป็นนักกีฬาผู้มากด้วยความสามารถ มีความมุ่งมั่น และเต็มไปด้วยน้ำใจของนักกีฬา เปรียบเสมือนตัวแทนของนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบัน ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 ในครั้งนี้
ผลงาน : นายณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 

บทเพลง
บทเพลง ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา
ผลงาน : นายธานินทร์ เคนโพธิ์  นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์
^ กลับสู่ด้านบน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญได้ด้วยการคลิกที่นี่ [.pdf]

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels