Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
 
  การบริการศูนย์สื่อมวลชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจากเพื่อนสื่อ
  ประมวลภาพการแข่งขัน
  ประมวลข่าวการแข่งขันรายวัน
  วิดิโอ-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวและข้อมูลการประชุมวิชาการ
  ผู้สนับสนุน-สิทธิประโยชน์
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 

หลักการและเหตุผล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ “บ้านนี้มีสุข” ขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้ร่วมประชุมเสนอผลงาน พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยยิ่งขึ้นไป

ประเภทผลงานและรูปแบบการนำเสนอ

 • บทความวิจัย/วิชาการ          นำเสนอแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ 
 • สิ่งประดิษฐ์                            นำเสนอนิทรรศการ

หัวข้อการประชุม
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • การป้องกันอันตรายต่อร่างกายในขณะเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย
 • ภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
 • นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่
 • กีฬากับสุขภาพตามช่วงอายุ
 • อาหารและโภชนาการกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการดูแลสุขภาพ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายด้วยอาหาร โภชนาการและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์กับกีฬา
 • กีฬากับการต้านยาเสพติด

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • การจัดการระบบการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐาน
 • การจัดระบบการศึกษาให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัย
 • ชีวกลศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • การออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
 • การบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
 • นวัตกรรมการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน
 • นวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากีฬา
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • การออกแบบอาคารสถานที่และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สาขานิติศาสตร์

 • กฎหมายกับกิจกรรมการกีฬาและสุขภาพ
 • กฎหมายกับการพัฒนากีฬาในประเทศไทย
 • กีฬา : เครื่องมือการพัฒนาแนวคิดทางนิติศาสตร์

สาขาครุศาสตร์

 • สุขศึกษาและพลศึกษากับการพัฒนาคน
 • การศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะ

สาขานิเทศศาสตร์

 • สื่อสารมวลชนกับกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

 • การสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มนิสิต นักศึกษา
 • การสร้างเสริมสุขดภาพในบุคลากร
 • การสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกับนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ

การตัดสินผล

 • คณะกรรมการวิชาการของการจัดประชุม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และพิจารณากำหนดรูปแบบการนำเสนอของแต่ละบทความตามความเหมาะสม
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัล  พิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

การรับสมัคร

 •  นำเสนอบทความวิจัย/วิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2553
เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2553
^ กลับสู่ด้านบน

สมัครและดูรายละเอียดการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ ด้วยการคลิกที่นี่

เอกสารประกอบ การขออนุมัติเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและขอสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

 

 

 

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels